URDET, SL
C / Anselm Clavé, 21
25282 – LLEIDA
NIF: B25213216

Si us plau, llegiu detingudament aquesta informació abans d’utilitzar aquesta pàgina web. En accedir a aquesta pàgina web, està acceptant les condicions que s’exposen a continuació.

ÚS DEL LLOC

S’informa que el lloc web urdet.com a internet és propietat de URDET, SL, estant destinat per a fins informatius, promocionals i comercials.

URDET, SL es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions respecte a la seva presentació i configuració així com dels continguts i serveis presentats en el mateix. Tant l’accés a aquest lloc, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix, són de l’exclusiva responsabilitat de qui els realitza.

URDET, SL no respondrà dels danys derivats del mal funcionament dels serveis allotjats en el mateix que es basin en causes, de qualsevol naturalesa, alienes a la seva voluntat.

URDET, SL adverteix que en no ser de la seva titularitat tota la informació continguda en el lloc, alguns dels textos, gràfics, vincles i / o el contingut d’alguns articles inclosos en aquests podrien no ser veraços o no estar actualitzats. Per aquesta raó, URDET, SL no pot respondre dels errors o omissions relatives a la informació continguda. URDET, SL és propietari dels signes distintius i dominis d’Internet de urdet.com i derivats, en les seves diferents modalitats. Queda prohibida la utilització per tercers sense consentiment exprés de URDET, SL. Les eventuals referències que es facin en els llocs web de urdet.com a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en què es facin servir els signes distintius i / o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant , subministrador, etc., que siguin titularitat de tercers no constituiran ni implicaran recolzament, patrocini o recomanació per part de URDET, SL.

TITULARITAT DEL LLOC

Copyright © URDET, SL. Tots els drets d’explotació del lloc reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el lloc revesshop.es és titularitat de URDET, SL. Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut a tercers sempre que concorrin les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats i interessos de URDET, SL, 2) Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual, 3) Que cap contingut inclòs en aquest portal sigui modificat de cap manera, 4) Que cap element disponible en aquest portal sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen, i 5 ) Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent a URDET, SL.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

URDET, SL informa que per permetre que els usuaris puguin accedir a alguns dels serveis del portal, es fa necessari procedir a la recollida de dades de caràcter personal.

La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) estableix l’obligació per al responsable del fitxer d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i la resta de legislació aplicable, URDET, SL procedeix a la creació d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal , en el qual es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per permetre l’accés a alguns dels serveis del portal i per realitzar promocions comercials de serveis i productes de URDET, SL

URDET, SL garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades, les quals podran ser consultades, modificades o cancel·lades pel seu titular dirigint-se per escrit a l’empresa en la direcció descrita anteriorment.

ACTIVITAT COMERCIAL

L’activitat comercial d’aquest lloc es concreta en presentar i informar sobre productes i / o serveis de URDET, SL o aliens, així com la seva venda. Respecte dels productes i / o serveis aliens presentats a través d’aquest lloc i no inclosos en la zona de venda, URDET, SL no assumeix cap responsabilitat sobre les seves condicions de fabricació, comercialització, preu, prestació o venda. Les transaccions comercials de productes i / o serveis que figuren en aquest portal s’han de subjectar a les disposicions previstes en la Llei 7/1995 i Llei Orgànica 2/1996, totes dues de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista. D’acord amb aquestes, el comprador podrà desistir lliurement del contracte dins el termini de set dies, comptats des de la data de recepció del producte o servei. Posteriorment, li serà reemborsat íntegrament el seu import, sempre que el producte es trobi en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Les despeses de devolució i / o transport aniran a compte del comprador. Els preus i tarifes que figuren en aquest lloc han de ser reflex dels oficialment vigents, excepte error o omissió involuntària, que en el seu cas s’aplicaran els preus o tarifes que estiguin oficialment vigents en el moment de formular i enviar la sol·licitud a URDET, SL pel comprador. L’oferta de productes i serveis estaran disponibles fins a l’esgotament d’existències.

RESPONSABILITAT

Queda expressament prohibida la inclusió en aquest lloc d’informacions o opinions que: 1. Indiquin o promoguin discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i resta de l’ordenament jurídic. 2. Indueixin o incitin a actuar de forma il·legal. 3. Portin a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars. 4. Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. 5. Indueixin o incitin a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut i l’equilibri psíquic. 6. Infringeixin les normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ia la intimitat personal o familiar o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa dels productes i / o serveis. 7. Continguin informació falsa, parcial, o no actualitzada. 8. Incorporin elements, continguts, missatges, formats, productes i / o serveis il·lícits, violents, pornogràfics o degradants.

ÚS DELS SERVEIS

L’ús per part dels usuaris dels serveis inclosos al lloc, es realitzarà sempre en els termes i condicions previstes a aquest efecte. Els usuaris es comprometen a usar els esmentats serveis no atemptant contra les normes d’ús i convivència a Internet, per exemple, a través de l’enviament de correu no sol·licitat o mitjançant comportaments o actituds que suposin molèsties, dany o perjudici per als usuaris.